Paolo Troubetzkoy

Troubetzkoy
Verbania, 1866
Verbania, 1938