Simone Barabino

Barabino
Nascita: 
Genova, 1585
Morte: 
Genova, 1660