Carlo Barabino

Carlo Barabino
Genova, 1768
Genova, 1835